Kepillik

Warranty Period of Beauty Egg

Gözellik ýumurtgasynyň kepillik döwri

Gözellik ýumurtgasynyň saklanyş möhleti, adatça, iki aý töweregi, ýöne ulanylyşy dogry bolmasa, gözellik ýumurtgasyny diňe "ömrüni ýitirer".

Gözellik ýumurtgasy aslynda sarp edilip bilner we uzak wagtlap ulanyp bolmaýar.Ulanylyşy dogry bolsa, gözellik ýumurtgasyny iki aýdan bir gezek üýtgedip bolýar, ýöne dogry ulanylmasa, wagtynda çalşylmaly.

Aslynda, gözellik ýumurtgasy ulanylandan soň arassalanmalydyr, ýöne köp adam ony arassalamak üçin gaty ýalta.Ertesi gün makiýa on geýmegi dowam etdirjek adamlar üçin makiýa egg ýumurtgasyny arassalamak zatlary gijikdirer.Makiýaup ýumurtgasy gury bolsa gowy, ýöne makiýa egg ýumurtgasy gury bolmasa, ulanmagyň täsirine-de täsir eder, şonuň üçin iki gözelligi ulanmak maslahat berilýär Makiýaup ýumurtgalary aýlanýar.Bu usuly islemeýän bolsaňyz, makiýa eggs ýumurtgalaryny üç günden bir gezek ýuwmak maslahat berilýär.Washuwmaga gaty ýalta bolsaňyz, hepdede täzesine üýtgetmek maslahat berilýär.

Makiýaup ýumurtgasyny arassalanyňyzda, ony arassalamaly.Makiýa egg ýumurtgasyny gysyp arassalandygyny ýa-da ýokdugyny barlap bilersiňiz.Eger gysylan suw gaty düşnükli bolsa, makiýa egg ýumurtgasynyň birneme arassadygyny subut edýär.Gözellik ýumurtgasynyň arassalanmandygyny subut edýän gaty hapa.Mundan başga-da, gözellik ýumurtgasynyň suwuny öwrüp, sowmaň.Arassalanandan soň, makiýa eggs ýumurtgalaryny gury we şemalladylýan ýerde howa bilen guratmaly we diňe legeniň üstünde goýmaly däl.