Gözellik ýumurtgalary

Meizilai gözellik poroşok önümlerini öndürmekde ýöriteleşýär.Gözellik poroşokyny has ýumşak etmek, sekuntlarda gaýtadan dikeltmek we inçe gözenekleri döretmek üçin import edilýän çig mallary we özboluşly köpük tehnologiýasyny ulanýar.Gowy gözellik makiýaupy üçin suwuň siňdiriliş çeýeligi näçe köp bolsa, ýüzüň derisine degeninde has ýumşak boljakdygyny hemmeler bilýär.Meizilai gözellik makiýaup çorbalary import edilýän çig maldan ýasalýar, ýumşak we derä ýakymly we birnäçe sekundyň içinde gaýtadan dikeldilýär.Deformasiýa, suwa sezewar bolanda 1,5-2 esse ulalýar.Üýtgeşik köpük tehnologiýasy, berk gözenekler, inçe gözenek gurluşy we ykjam tertipleşdiriş düzgünleri, bu poroşokyň siňdirilmegini, poroşok dykylmagyny we aňsatlyk bilen şlak bolmazlygyny üpjün edip biler we ajaýyp we kemsiz näzik makiýaupa eýe bolarsyňyz.

EVA gubka, PVA gubka öndürmekde ýöriteleşen Meizilai öndürijilerinden üpjünçilik we özleşdirmegi goldaň.Gözellik poroşok çeňňeklerimiz, reňk we özleşdirme gaplamalarynda doly A synpy.Logotipiň özleşdirilmegini goldaň.

Mini Non-Latex Beauty Egg

Iş wagty: 10-2021-nji dekabry