Howa ýassygy

Yassyk ýassygyndan başlap, täze makiýaup!

Howa ýassygymyz poroşok siňdirmeýär we içindäki inçe molekulýar gurluşa eýe bolup, suwuk binýadyň mukdaryny tygşytlaýar we binýady derä laýyklaşdyrýar.

Çygly we gury ulanmak bilen ajaýyp makiýa effect täsiri.Gury ulanmak kepek dökmeýär we çygly makiýaup tebigy we düşnükli bolýar.

Howa ýassygy puff, inçe gurluşy, baýlygy we birmeňzeşligi, güýçli ýady we gowy elastik duýgusy bar.Faceüzüň nusgawy tegelek dizaýnyna laýyk gelýär, burnuň we gözüň aşagyndaky kyn ýerleri aňsatlyk bilen düzedýär we ýüzüň jikme-jikliklerine üns berýär.

Tutuşlyk atlas lentasy, inçe tikin tehnologiýasy, çykarmak we ýyrtmak aňsat däl.

Yassyk ýassygy silikonsyz we derini tekizleýär.S bombalary derä ýakymly we has köp tebigatyň makiýaupy üçin amatly.

“Meizilai” kompaniýasy, howa ýassygy tozy, gözellik tozy, makiýaup çotgasy, makiýaup çotgasy arassalaýyş gutusy we ş.m. ýaly dürli gözellik önümlerini öndürmekde ýöriteleşýär.

Air Cushion Puff

Iş wagty: 10-2021-nji dekabry