Habarlar

 • Iş wagty: Awgust-16-2022

  1. Ilki bilen, çygly çotgamyzy şampun ýaly biraz losyon batyrmak üçin ulanyň, her kim arassalananda derrew ulanyp biler.2. Çotgany ýumşak arassalamak üçin pagta ýassygyňyza ýa-da ak howuz diwaryna goýuň.Tekiz çotgalar üçin çotgalaryň galyndylaryny çyzmak arkaly ýuwaşlyk bilen arassalaýarys ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Iýul-27-2022

  Silikon poroşok çeňňekleri ýumşak poroşok bilen ulanyp bolarmy?Emma makiýaup usulyna üns beriň, makiýaup has ýeňil we tebigy bolar ýaly, makiýaupy ýüzüňize sokuň.Mundan başga-da, silikon poroşok süýdüni poroşok siňdirmek aňsat däl we täze gelenler ony özleşdirmeýär ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Iýun-23-2022

  Silikon poroşok puffyny nädip dogry ulanmaly we görkezmeler Görkezmeler Silikon puff ulanmak gaty ýönekeý.Adatça, losyony derä azajyk süýşürýäris we basyp hereket edýäris.Bu, derimizi eliňiz bilen göni massa than etmekden has köp siňdirer.Derini bejermek önümlerinden gaça duruň f ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Iýun-09-2022

  1. -eke gatlakly silikon poroşok puff 1. Puffyň görnüşini kesgitläň we dizaýn modeline görä galyp ýasamaly;2. TPU filminiň bir gatlagyny galypda goýuň we galyndy diwaryna ýakyn etmek üçin wakuum negatiw basyşy ulanyň;3. Suwuk kremniniň gel çig malyny A we B akor bilen garmaly we garmaly ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Maý-16-2022

  Silikon puff bilen gowy netijelere ýetmek üçin dogry ulanmak usuly örän möhümdir.Derini losýony birneme herekete geçirmek üçin basmak usulyny ulanmaly, bu palma bilen basmakdan we sürtmekden has haýal, ýöne bu usul derini bejermek önümleriniň öňüni alyp biler ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Mart-22-2022

  Gözellik ýumurtgasyny ilkinji gezek ulanmazdan ozal näme etmeli?Gözellik ýumurtgasyny ilkinji gezek ulanmazdan ozal, ony ulanmazdan ozal suwa batyryň.Gözellik ýumurtgasy makiýa tool guralydyr.Ilkinji gezek ulananyňyzda, ony suwa batyrmaly we göwrümi ulalansoň makiýaupy ulanyp bilersiňiz ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Mart-01-2022

  Silikon puff soňky döwürde meşhurlyk gazanan gözellik guralydyr.Haýsysyny, silikon puff ýa-da howa ýassygy puff ulanmak has gowudyr?Aşakda biliň!Bu şahsy islegiňize bagly, ýöne özüm silikonyň makiýaup çeňňeklerine garanda has çydamlydygyny we puffy ýygy-ýygydan ýuwmalydygyny duýýaryn ...Koprak oka»

 • Dinamiki görkez
  Iş wagty: 10-2021-nji dekabry

  Koprak oka»

 • Howa ýassygy
  Iş wagty: 10-2021-nji dekabry

  Yassyk ýassygyndan başlap, täze makiýaup!Howa ýassygymyz poroşok siňdirmeýär we içindäki inçe molekulýar gurluşa eýe bolup, suwuk binýadyň mukdaryny tygşytlaýar we binýady derä laýyklaşdyrýar.Çygly we gury ulanmak bilen ajaýyp makiýa effect täsiri.Gury ulanmak ...Koprak oka»

12Indiki>>> Sahypa 1/2