Kompaniýanyň medeniýeti

Enterprise purpose

Kärhananyň maksady:Müşderiniň tejribesine ünsi jemläň, ýyldyz markasyny dörediň we müşderileriň ynamdar hyzmat üpjünçisi boluň!

Kärhananyň wezipesi:Gubka önümleriniň hilini yzygiderli dörediň we çalyşyň!

Kompaniýanyň görüşi:dünýäni has arassa, sagdyn we owadan etmek üçin!

Marka bahasy:ünsi jemlemek, bitewilik, paýlaşmak, ýeňiş gazanmak!

Işewürlik pelsepesi:täzelik, kämilleşdiriş, hyzmat we durnuklylyk!

Zehin düşünjesi:başarnygyna we syýasy bitewiligine eýe, eklektiki, zehinlerinden iň oňat peýdalanyň!

Hyzmat düşünjesi:hyzmatlara esaslanýar, hil boýunça ýaşa we ylymda ösüş gözle!

Hil düşünjesi:Bazar deňiz, hili gämi, hili bolsa ýelkenli!

Business philosophy
Company culture

Kompaniýanyň medeniýeti:Bilelikde, birek-birege kömek etmek, agzybirlik we dostluk!

Kompaniýanyň şygary: Bu gün kompaniýany öz öýüm hasaplaýaryn;ertir kompaniýa meniň bilen buýsanar!

Uzak möhletli maksat:uly üstünlik, dogruçyllyk we abadançylyk gazanmak üçin!